NADIIA NOVAK


Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine

Author ID:000000030912

H-index

Authors Co-authors Documents
Iryna Bashynska 4
Volodymyr Filippov 2